ระบุเลขทะเบียนให้ครบ 6 หลัก เช่น สมาชิกเลขที่ 505 ให้ใส่เป็น 000505
กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลักติดกันไม่ต้องมีเครื่องหมาย - เช่น 1011011011010
กรอกชื่อไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว
/
/
รูปแบบที่ถูกต้อง วัน/เดือน/ปี เช่น เกิดวันที่ 7 กรกฏาคม 2524 เช่น 07 / 07 / 2524
กำหนดรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 15 ตัวอักษร แสดงรหัสผ่าน
กรอกให้ตรงกับรหัสผ่าน แสดงรหัสผ่าน